Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II

Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II

Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II - img

Całkowita wartość projektu: 8 591 550,00 PLN brutto
Wysokość dofinansowania z  Funduszy Europejskich: 6 696 014,41 PLN brutto

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych.

Cele szczegółowe projektu:
a) zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),
b) rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność Szpitala do znowelizowanych przepisów prawa,
c) zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem.
d) zapewnienie interooperacyjności z platformą krajową P1 lub P2.

Powyższe cele bezpośrednie przekładają się na szereg celów pośrednich, wśród których wymienić należy:
a) rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele,
b) poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla mieszkańców województwa,
c) usprawnienie procesu obsługi pacjenta,
d) poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych.
e) usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji,
f) podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i informacji,
g) przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
h) rozwój kompetencji kadry Szpitala.

Celem prowadzonych działań jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie usług elektronicznych oraz stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także dążenie do upowszechniania stosowania technik TIK w ochronie zdrowia (np. poprzez wymianę danych i zasobów ogólnie dostępnych rejestrów publicznych w oparciu o określone wymagania zapisane w krajowych ramach interoperacyjności systemów).

Osiągnięcie głównego celu projektu zapewni realizację również celów szczegółowych, ważnych zarówno z punktu widzenia Szpitala, jak i mieszkańców województwa.
Inwestycja ma na celu uruchomienie w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie jakości opieki zdrowotnej, wspomagając tym samym rozwój Mazowsza, który uzależniony jest między innymi od dostępności cyfrowej oraz zdolności do wykorzystania technologii ICT również w ochronie zdrowia.

Przedmiotowy projekt zwiększy dostępność usług świadczonych on-line dla mieszkańców województwa – zostaną uruchomione e-usługi umożliwiające pacjentom Szpitala zastąpienie tradycyjnych form kontaktu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości niepotrzebnych wizyt.
Dostęp do informacji przez Internet skróci czas potrzebny na uzyskanie informacji o świadczeniach zdrowotnych oraz odciąży personel medyczny. Część działań personelu zostanie wyeliminowana dzięki zautomatyzowaniu procesów, co skróci czas obsługi pacjentów w rejestracji i pozwoli na wydłużenie czasu jaki personel medyczny może poświęcić bezpośrednio pacjentowi, właściwej i dokładnej diagnozie i trzymanej właściwej jakości usług.
Zwiększenie ilości informacji i konieczność ich wielopłaszczyznowej analizy sprawia, że konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, również w służbie zdrowia. Wdrożenie kompleksowego rozwiązania umożliwi sprawne gromadzenie danych, przetwarzanie, bezpieczne i trwałe archiwizowanie oraz udostępnianie na każde żądanie użytkownika. Natychmiastowy dostęp do danych również wpłynie niewątpliwie pozytywnie na poprawę skuteczności leczenia i jakości usług zdrowotnych.
Wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT w miejscu pracy ma wpłynąć na podniesienie kompetencji personelu, wyrównanie szans grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy i administracyjny) na rynku pracy, w życiu społecznym i osobistym.

Zgodnie z założeniami realizacja projektu przyniesie szereg korzyści jakościowych:
Usprawnienie procesu obsługi pacjentów – poprzez wdrożenie szeregu e-usług ułatwiających kontakt pacjentów ze Szpitalem, umożliwiających m.in. rejestrację pacjentów lub wykonanie badania bez konieczności pojawiania się osobiście w Szpitalu.
Dzięki stworzeniu portalu internetowego nastąpi ułatwienie i upowszechnienie dostępu do informacji pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji na temat Szpitala, realizowanych przez niego usługach, dostępnych terminach i miejscach realizowanych usług.
Stworzenie wydajnego systemu wymiany informacji znacznie wpłynie na usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji w Szpitalu, a także skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce.
Interoperacyjność systemu informatycznego z platformą krajową P1 oraz P2 zapewni wymianę danych między placówkami ochrony zdrowia.
Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zapewni zgodność z zapisami regulacji prawnych zawartymi m.in. w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657).
Wzrost kompetencji pracowników – poprzez wdrożenie projektu nastąpi podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie wykorzystania technologii TIK w codziennej pracy. Wykorzystanie zaawansowanych technologii TIK w miejscu pracy ma wpłynąć na podniesienie kompetencji personelu, wyrównanie szans grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy i administracyjny) na rynku pracy, w życiu społecznym i osobistym.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia i usprawnienia realizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (uruchomienie 6 e-usług) a także na usprawnienie działania Szpitala i realizowanych procedur dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst