Ważna informacja dla osób niedowidzących
AAAkonkrast ikona

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty zrealizowane z fuduszu EU English VersionChange language

Praca naukowo-badawcza

Strona główna » Praca naukowo-badawcza

Naukowy obszar działalności Szpitala Zachodniego stanowią m.in. badania kliniczne prowadzone w oddziałach szpitalnych.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego zaplecza i doskonale przygotowanemu zespołowi badaczy na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy pacjentów rocznie.

Poniżej przedstawiamy wykaz badań klinicznych aktualnie prowadzonych w Szpitalu Zachodnim:

*Główny badacz: dr n. med. Marek Stopiński

„Badanie kliniczne I fazy prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję pojedynczej dawki BMS-986231 u uczestników z różnego stopnia wydolnością nerek.”

*Główny badacz: lek. Rafał Górski
„Badanie udziału patogenów infekcyjnych w patogenezie choroby nowotworowej u ludzi.”

*Główny badacz: dr n. med. Marta Bilik
„Międzynarodowe, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji prowadzone w celu zbadania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Tikagreloru z kwasem acetylosalicylowym w porównaniu do kwasu acetylosalicylowego w zapobieganiu udarowi i zgonom pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym lub przemijającym atakiem niedokrwiennym.”

„PRECIOUS. Zapobieganie powikłaniom w celu poprawy rokowania u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym udarem mózgu. Otwarte badanie kliniczne III fazy z randomizacją i zaślepioną oceną punktu końcowego.”

*Główny badacz: dr n. med. Maciej Zarębiński

  1. „Stosowanie Pemafibratu w celu zapobiegania  zdarzeniom sercowo- naczyniowym poprzez obniżenie poziomu  trójglicerydów u pacjentów z cukrzycą.”
  2. „Wieloośrodkowe badanie fazy IIA prowadzone metodą podwójnej ślepej próby z randomizacją i grupą  kontrolną otrzymującą  placebo  oceniające  dożylnie podawany lek FDY-5301 w ostrym zawale mięśnia sercowego.”
  3. Randomizowane, prowadzone metoda podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ kwasu bempedoiwego  (ETC-1002) na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wysokim  ryzykiem wystąpienia tych chorób oraz  z nietolerancją statyn.”
  4. „Ogólnoświatowy rejestr oceniający stent STENTYS Xposition S stosowany w rewaskularyzacji tętnic wieńcowych w rutynowej praktyce klinicznej (badanie WIN)”

*Główny badacz: dr n. med. Janusz Bednarski

  1.  „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne mające na celu wykazanie wpływu sotagliflozyny na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz nerkowych u pacjentów z cukrzycą typu 2, czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i umiarkowanie upośledzoną czynnością nerek.”
  2. „Badanie oceniające wpływ leczenia beksagliflozyną na stężenie hemoglobiny A1c u pacjentów z cukrzycą typu 2 ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo.”
  3. „Wieloośrodkowe, randomizowane, aktywnie kontrolowane badanie prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu LCZ696 w porównaniu do walsartanu, w zakresie zachorowalności i śmiertelności pacjentów chorujących na niewydolność serca (klasa II – IV wg NYHA) z zachowaną frakcją wyrzutową.”
  4. „Globalna zastoinowa niewydolność serca (G-CHF).”
  5. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę wpływu sotagliflozyny na zdarzenia kliniczne u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z cukrzycą typu 2 po przebytym epizodzie zaostrzenia niewydolności serca.”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja Medyczna

Centralna Rejestracja

Rejestracja Poradni Ortopedycznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ochrona obiektu

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth