Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Aktualności

Strona główna » Informacja o parkingu

Informujemy, że od dnia 9 stycznia 2023 roku Zarządcą parkingu przed Szpitalem Zachodnim jest Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-686 Warszawa, ul. Św. Barbary 4/2, telefon 22 629 59 44.
Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące na parkingu:
§ 1
1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
2. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie parkingu są niestrzeżone.
3. Cennik za usługi parkingowe jest zamieszczony na tablicy informacyjnej przy wjeździe na parking.
§ 2
1. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie stanowi umowy przechowania w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Interparking nie jest zobowiązany do pilnowania w jakimkolwiek zakresie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje poniższe postanowienia i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania. Za użytkownika pojazdu uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu. Zarządca parkingu ma prawo odholowania pojazdu na koszt właściciela także gdy pojazd zalega przez dłuższy czas na miejscu parkingowym. Czas postoju do 30 dni, po którym pojazd zostanie odholowany. Po dokonaniu opłaty można będzie ponownie wjechać na parking.
3. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Interparking.
4. Interparking odpowiada za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim z tytułu prowadzonej na terenie parkingu działalności gospodarczej, w tym za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
§ 3
1. Uprawnionymi do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i korzystania z miejsc postojowych są:
a) pojazdy transportu sanitarnego oraz zakłady pogrzebowe;
b) karetki pogotowia, straż pożarna, radiowozy policyjne, straż miejska, pogotowie elektryczne, dźwigowe, gazowe itp. podczas wykonywania czynności służbowych;
c) pojazdy firm budowlanych i usługowych (odbiór odpadów) wykonujące prace na rzecz Szpitala;
d) pracownicy firm kurierskich;
e) pracownicy firm zaopatrujących Szpital;
f) autobusy komunikacji miejskiej.
2. Upoważnionymi do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i korzystania z miejsc postojowych do 20 minut są:
a) pracownicy i dostawcy poczty;
b) taksówki;
c) pojazdy osób dowożących pacjentów do Szpitala.
§ 4
1. Wjazd na teren parkingu następuje:
a) po pobraniu biletu jednorazowego przy wjeździe na parking,
b) przy użyciu karty abonamentowej,
2. Opłata za parkowanie na podstawie biletu jednorazowego następuje przed wyjazdem z parkingu w automatach kasowych a jej wysokość wyświetlona będzie na monitorze automatu kasowego.
3. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
4. Dopuszczalna prędkość samochodu poruszającego się po parkingu wynosi 10 km/h.
§ 5
1. Osoby wjeżdżające na teren Szpitala i korzystające z parkingu zobowiązane są do:
a) okazywania na żądanie obsługi parkingu biletu jednorazowego, karty abonamentowej lub karty identyfikacyjnej w chwili wjazdu bądź wyjazdu;
b) respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu;
c) parkowania pojazdu w wyznaczonych strefach;
d) zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń;
e) skutecznego zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik parkingu, również w stosunku do osób trzecich;
f) niepozostawiania w pojeździe przedmiotów niebezpiecznych niebędących jego wyposażeniem fabrycznym;
g) niedokonywania napraw, wymiany elementów eksploatacyjnych, płynów, mycia samochodu na miejscach postojowych;
h) stosowania się do poleceń obsługi parkingu, związanych z systemem parkingowym.
2. Na terenie parkingu zabronione jest:
a) palenie tytoniu i e-papierosów oraz spożywanie alkoholu;
b) wwożenie materiałów niebezpiecznych, w szczególności: łatwopalnych, żrących, wybuchowych;
c) przeprowadzanie przeładunków za wyjątkiem kierowców aut dostawczych;
d) zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc postojowych;
e) pozostawianie pojazdu na drodze dojazdowej, ewakuacyjnej, trawnikach lub w sposób utrudniający korzystanie z miejsc postojowych innym użytkownikom;
f) poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd;
g) naruszanie zasad bezpieczeństwa ppoż lub BHP;
h) parkowanie przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień i zezwoleń na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

§ 6
1. Należność za parkowanie na podstawie biletu jednorazowego przyjmowana jest gotówką bądź kartą kredytową lub debetową.
2. Należność za parkowanie na podstawie karty abonamentowej przyjmowana jest:
.a) gotówką, kartą kredytową lub debetową w przypadku abonamentu gotówkowego,
.b) przelewem w przypadku abonamentu przelewowego. Abonamenty przelewowe są opłacane w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nieopłacenia należności w tym terminie, dostęp do parkingu będzie zablokowany i zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie,
.c) przelewem w przypadku kart prepaid.
3. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia obsługi parkingu o zgubieniu biletu jednorazowego. Wydanie pojazdu w takim przypadku może także zostać uzależnione od udokumentowania przez osobę zainteresowaną prawa do jego odbioru oraz złożenia przez nią pisemnego potwierdzenia odbioru pojazdu.
4. Osoba posiadająca bilet jednorazowy, kartę identyfikacyjną lub kartę abonamentową jest uznawana przez Interparking jako upoważniona do korzystania z parkingu.
5. W przypadku zgubienia karty abonamentowej lub karty identyfikacyjnej nową kartę wydaje się po wniesieniu opłaty w kwocie 40 złotych.
6. W przypadku zgubienia biletu jednorazowego zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem zamieszczonym na tablicy informacyjnej przy wjeździe na parking.
7. Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
8. Jeżeli zaparkowany pojazd zablokuje ruch na terenie parkingu, Interparking ma prawo usunąć pojazd na koszt właściciela pojazdu.
9. W przypadku pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, Interparking ma prawo usunąć pojazd na koszt właściciela pojazdu.
10. Wyjazd z parkingu następuje tylko po uiszczeniu należnych płatności. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania płatności lub podejmowania innych działań mających na celu uniknięcie zapłacenia należnych kwot może zostać naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazd nie zostanie wpuszczony na parking do czasu uregulowania zaległych opłat.
11. W przypadku nieprzestrzegania punktu § 6 ust. 1 lit. b, c, g oraz ust. 2 lit. e, może zostać naliczona opłata porządkowa w wysokości 500 PLN oraz na zasadzie art. 670 §1 Kodeksu cywilnego może nastąpić zablokowanie pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty.
§ 7
1. Odpowiedzialność Zarządcy parkingu względem osób korzystających z postoju oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub należytym wykonaniem przez Interparking umowy powinny być zgłaszane pisemnie Interparking w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Inteparking Polska Sp. z o.o. osobiście do Kierownika Parkingu lub na stronie internetowej www.interparking.pl.
4. Zasady procedury reklamacyjnej, przedstawione są na stronie internetowej www.interparking.pl.

Trwają prace nad przyjęciem rozwiązania nieodpłatnego korzystania z parkingu dla posiadaczy karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz częściowej odpłatności dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej korzystających z turnusów rehabilitacyjnych.
Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do 31 stycznia 2023 roku.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst