Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Ogłoszenia

Strona główna » Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

 

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1638, z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1 , art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art. 151 ust. 1,2 i  4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz. U. 2017  poz. 1938, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza: 

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii 

Umowa może być zawarta na okres od  01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem : „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług  teleradiologii” w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki  ul. Daleka 11, pok. 156 b   w godz. 8oo– 15oolub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 262 933 lub 022 7559161.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia  terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.  Dz. U. 2017  poz. 1938, z późn. zm.).

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth