Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

07.10.2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie złożonego zapytania ofertowego w sprawie usług doradczych w zakresie projektów unijnych - doradztwo, nadzór oraz opracowanie dokumentacji, w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę MedyczniT Spółka z o.o. ul. Konstruktorska 6 lok. 214; 02-673 Warszawa, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym - programowo i jest najkorzystniejsza cenowo.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

25.09.2015

Zgodnie z Art.4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 niniejszym informuje, że na obsługę szatni w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania okryć w okresie od 15.10.2015r. do 30.04.2016r. w pomieszczeniu budynku Szpitala Zachodniego wpłynęły 3 oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.09.2015

Zapytanie o udzielenie zamówienia publicznego usług doradczych w zakresie pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala